fbpx

Branislav Kleň

Vecné bremená

Občiansky zákonník § 151n - § 151r

Zriadenie vecného bremena sa podľa Katastrálneho zákona vyznačuje v katastri nehnuteľností, v katastrálnom operáte v časti „C“ (ťarchy), ktorá okrem iného obsahuje údaje o obsahu vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného.

Vecné bremeno paragraf

Vecné bremená podľa § 151n-151r

§ 151n
(1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.
(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.
§ 151o
(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
§ 151p
(1) Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.
(4) Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom.
§ 151r

Zrušený od 1.1.1993

Predaj nehnuteľnosti s vecným bremenom

Vecné bremená vždy obmedzujú vlastníka veci vo výkone jeho vlastníckeho práva v prospech niekoho iného. Nehnuteľnosť s vecným bremenom sa dá v zásade predať tretej osobe. Avšak, pokiaľ je na liste vlastníctva v časti ťarchy uvedené vecné bremeno doživotného užívania, stáva sa nehnuteľnosť v podstate nepredajná, nakoľko žiadny kupujúci nebude mať záujem kúpiť nehnuteľnosť, v ktorej má právo bývať niekto iný.

Výmaz vecného bremena z listu vlastníctva

Okresný úrad, katastrálny odbor, vykoná výmaz vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania, a to buď na základe dohody zmluvných strán, alebo na základe právnej skutočnosti, ktorou je smrť osoby oprávnenej z vecného bremena. Smrť fyzickej osoby sa preukazuje úmrtným listom alebo súdnym rozhodnutím, ktorým bola osoba vyhlásená za mŕtveho. Tieto dokumenty bude následne potrebné predložiť príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru. 
Viac o dohode o zrušení vecného bremena nájdete v mojom článku TU.

Obsah

Chcete predať nehnuteľnosť? Kontaktujte ma