fbpx

Branislav Kleň

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2024

Rozhodujúci je stav k 1.1.2024, teda kto bol dňa 1.1.2024 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vznikla daňová povinnosť.

V prípade, ak ste v priebehu roka 2023 predali alebo kúpili nehnuteľnosť, alebo na nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, nastala zmena (napr. zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia nehnuteľnosti, postavenie alebo zbúranie stavby a pod.), máte povinnosť do 31.01.2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá sa platí obci/mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza a je jedným z hlavných príjmov rozpočtu obce/mesta. Sadzby dane z nehnuteľnosti určuje každá obec/mesto všeobecne záväzným nariadením. 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Pre podávanie daňového priznania je rozhodujúci stav k 1.1.2024, teda kto bol dňa 1.1.2024 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká 31.12. toho roku, v ktorom zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Teda ak v priebehu roka 2023 niekto predal nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na liste vlastníctva najneskôr 1.1.2024, tak predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31.12.2023 a kupujúcemu vznikla daňová povinnosť od 1.1.2024.

kto-je-povinny-platit-dan-z-nehnutelnosti-a-podat-danove-priznanie-v-roku-2024

Pre predávajúcich

Ak ste v priebehu roka 2023 predali nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1.1.2024, tak Vám ako predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31.12.2023 a od 1.1.2024 vznikla daňová povinnosť kupujúcemu. Kedy bol zapísaný nový vlastník na list vlastníctva, zistíte z rozhodnutia o povolení vkladu, ktoré Vám bude/bolo doručené z katastra nehnuteľností ako dátum právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu alebo priamo z listu vlastníctva (ktorý je dostupný aj na stránke www.katasterportal.sk), kde pod menom nového vlastníka je uvedený Titul nadobudnutia, napr. Kúpna zmluva V-xxx/2023 zo dňa xx.xx.2023. Dátum tu uvedený býva spravidla dátum povolenia vkladu, čiže dátum nadobudnutia vlastníckeho práva.

Predávajúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva “čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti”, ktorým oznamuje zánik daňovej povinnosti. 

Pre kupujúcich

Ak ste v priebehu roka 2023 kúpili nehnuteľnosť, a súčasne ste boli zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1.1.2024, tak Vám vznikla daňová povinnosť a do 31.01.2024  musíte podať daňové priznanie. Kupujúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva “priznanie”, ktorým oznamuje vznik daňovej povinnosti prvýkrát za rok 2024. 

Tlačivo daňového priznania nájdete na tomto linku:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/

Poučenie ako vypĺňať daňové priznanie nájdete na tomto linku: 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-9-2023/

Tlačivo, ako aj poučenie ako ho vyplniť, platí pre celé Slovensko.

Návod na vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností:

https://inovacie.bratislava.sk/wp-content/uploads/2022/12/Navod-DZN-12_22.pdf

Kde a ako

Daňové priznanie sa podáva na obecnom/mestskom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Takže ak ste predali/kúpili viac nehnuteľností a každá sa nachádza v inej obci, musíte podať daňové priznanie pre každú nehnuteľnosť osobitne na príslušnom obecnom/mestskom úrade. 

Daňové priznanie možno podať osobne na obecnom/miestnom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, poštou doporučene alebo elektronicky, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom, čítačku, pridelený bezpečnostný osobný kód (BOK) a súčasne aktivovanú elektronickú schránku na stránke: 

https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=sluzba_egov_212  

Bratislava:

Pre celú Bratislavu sa daňové priznanie podáva na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Blagoevovej 9 v Bratislave.

Kontakt a úradné hodiny: https://bratislava.sk/sk/dan-z-nehnutelnosti

Dolný Kubín:

informácie k dani z nehnuteľnosti: https://www.dolnykubin.sk/ako-vybavit-tlaciva.html 

Dokedy treba podať daňové priznanie

Najneskôr do 31.01.2024.

Výnimka – dedenie:

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením majú dedičia povinnosť podať daňové priznanie v inej lehote, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom  nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Kto podáva daňové priznanie

Daňové priznanie podáva predávajúci aj kupujúci.

Za manželov podáva daňové priznanie jeden z manželov, pričom v tlačive na príslušnom mieste uvedie údaje druhého manžela. 

Podieloví spoluvlastníci podávajú daňové priznanie každý osobitne do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo sa môžu dohodnúť a určiť si zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých.

Dohodu o určení zástupcu na podanie daňového priznania nájdete na stránke príslušného mesta  a priložíte ju k daňovému priznaniu, napr. pre Bratislavu:

https://cdn-api.bratislava.sk/strapi-homepage/upload/Dohoda_o_urceni_zastupcu_DZN_56a8433ec7.pdf 

Ako príloha k daňovému priznaniu sa spravidla prikladá aj výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti z www.katasterportal.sk

Jednotlivé obce/mestá môžu požadovať priloženie aj iných príloh ako napr. rozhodnutie o povolení vkladu alebo kópia zmluvy o prevode/kúpnej zmluvy. 

 

Úľavy a oslobodenia

Obec/mesto môže všeobecne záväzným nariadením určiť zníženie dane alebo oslobodenie od dane pre určité kategórie nehnuteľností alebo určité skupiny obyvateľstva (napr. osoby v hmotnej núdzi alebo seniori nad určitý vek), v každej obci/meste sú preto pravidlá pre zníženie dane alebo oslobodenie od dane iné. Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní za obdobie, kedy nárok vznikol po prvýkrát, čo neplatí ak dôvodom na úľavu je dosiahnutie určitého veku, kedy o úľavu nie je potrebné žiadať, ale uplatní sa automaticky. Informácie o daňových úľavách platných napr. v Bratislave nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby

Informácie o daňových úľavách v iných mestách a obciach hľadajte na stránke obce/mesta.

Ako zaplatiť daň

Po podaní daňového priznania v priebehu roka 2024 príde tomu, komu vznikla daňová povinnosť, daňový výmer poštou s poštovou poukážkou. V prípade elektronického podávania daňového priznania Vám príde daňový výmer do elektronickej schránky. Za ďalšie roky už nie je potrebné podávať daňové priznanie a daňový výmer bude chodiť poštou každý rok až do oznámenia o zániku daňovej povinnosti. V prípade zmeny bydliska alebo priezviska nezabudnite čo najskôr o tejto zmene informovať aj príslušného správcu dane, aby Vám bol riadne doručený daňový výmer. 

Zdieľajte tento článok svojim priateľom

Riešime Bývanie Branislav Kleň realitný trh

Prognóza vývoja trhu 2024

ceny starších bytov v Dolnom Kubíne

Ceny starších bytov v Dolnom Kubíne

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie

Oceňovanie nehnuteľností na dedičské, súdne, úradné a komerčné účely

Obsah

Ak potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte ma