fbpx

Branislav Kleň

Vecné bremeno podľa § 23

Na liste vlastníctva k nehnuteľnosti je v časti „C – ťarcha“ zapísané vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. a neviete čo to znamená? Kupujete byt a bojíte sa tohto zápisu na liste vlastníctva? K tejto veci mám pre vás vysvetlenie.

§ 23 Vecné bremeno ťarcha na liste vlastníctva

Vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. alebo právo stavby, vstupu a prechodu cez pozemok zastavaný domom zriadené v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – čo znamená uvedený zápis na liste vlastníctva?

Čo je to vecné právo podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov?

Toto vecné právo je zákonné a je založené podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vzniká automaticky zo zákona bez ohľadu na vôľu vlastníka pozemku a vlastníka domu, t.j. bez potreby vykonať určitý právny úkon (napr. uzavrieť zmluvu). Vzniká v prípadoch, ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku na ktorom je dom postavený. Takéto vecné bremená nájdete spravidla na listoch vlastníctva, kde vlastníci bytov v dome, nie sú zároveň vlastníkmi pozemku pod bytovým domom, t. j. nepatrí im spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom bytovým domom.

Toto vecné bremeno vzniká priamo zo zákona a na liste vlastníctva má iba deklaratórny a informatívny charakter voči tretím osobám, to znamená, že sa týmto zápisom iba potvrdzuje jeho existencia. Jeho neuvedenie na liste vlastníctva nemá za následok neexistenciu tohto práva.

Často je táto ťarcha spomínaná na liste vlastníctva ako „Právo stavby podľa ust. § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.“ alebo „Právo stavby, vstupu a prechodu cez pozemok zastavaný domom zriadené v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ alebo ako uvádzame v nadpise „vecné právo podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.“.

§ 23 Vecné bremeno

Na čo slúži vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.?

Toto právo chráni Vás ako vlastníkov bytov a nebytových priestorov v prípadoch, keď nie ste vlastníkmi spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, na ktorých stojí Váš bytový dom. Jedná sa konkrétne o prípady, keď pozemky pod Vaším bytovým domov nepatria nikomu alebo sú vo vlastníctve obce prípadne iných vlastníkov, ktorí pozemky vlastnia alebo ich nadobudli neskôr v rámci neskorších dedičských nárokov.

Toto vecné bremeno v prvom rade chráni Vás ako vlastníkov, aby ste svoj byt mohli užívať pozemok na ktorom je bytový dom postavený bez obmedzení. Vlastníci pozemkov sa musia zdržať v obmedzovaní Vášho práva užívať Vašu nehnuteľnosť prípadne tam stavať. Oprávnenie vyplývajúce z tohto vecného bremena prechádza na všetkých právnych nástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma