fbpx

Branislav Kleň

Slovenský pozemkový fond a predkupné právo

Nenápadnou, no dôležitou zmenou v oblasti pozemkov na Slovensku a vysporiadania vlastníctva k nim je určite zmena v uplatňovaní predkupného práva pri prevodoch uskutočňovaných Slovenským pozemkovým fondom. V tomto smere došlo k zmene od septembra 2017 a v slede informácií si v tomto článku vysvetlíme, čo sa v tomto bode zmenilo.

Stručne čo je predkupné právo

Predkupné právo ako právny inštitút si môžu strany dohodnúť v zmluve alebo existuje aj zákonné predkupné právo. V podielovom spoluvlastníctve je zakotvené v § 140 Občianskeho zákonníka. Znamená, že ak chce podielový spoluvlastník nehnuteľností previesť svoj podiel na inú osobu, musí ho najprv ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností. Toto ustanovenie pozná aj výnimky, ak ide o predaj blízkym osobám a pod. v zásade je ale potrebné ho dodržiavať a slúži na ochranu vzťahov spoluvlastníkov danej veci. Právna zásada hovorí, že nikoho nemožno proti svojej vôli nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Preto ak jeden zo spoluvlastníkov chce speňažiť svoj podiel na nehnuteľnosti, v prvom rade má mať právo ho nadobudnúť iný spoluvlastník, aby sa nemusel na užívaní veci dohadovať s úplne novou osobou.

Pre Slovenský pozemkový fond sa neuplatní

Pre Slovenský pozemkový fond ale predkupné právo vôbec neplatí. Ale iba jednostranne – ak prevádza vlastnícke právo Slovenský pozemkový fond. Ak by však bol Slovenský pozemkový fond (ako správca pozemku štátu alebo neznámeho vlastníka) v podielovom spoluvlastníctve s inou osobou (fyzická alebo právnická osoba) a táto by chcela previesť svoje vlastnícke právo k podielu, táto musí rešpektovať predkupné právo a podiel ponúknuť najprv Slovenskému pozemkovému fondu.

Zmeny, ktoré priniesla novela zákona

Do septembra 2017 bola úprava taká, že sa predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond neuplatňovalo len v tom prípade, že prevádzal vlastnícke právo neznámych vlastníkov v špecifických prípadoch, kedy mohol previesť ich vlastnícke právo. Už tento moment je dosť významný.

Po novom sa úprava zjednotila tak, že sa predkupné právo neuplatní na žiadny z prevodov, ak Slovenský pozemkový fond chce previesť vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu či už vo vlastníctve neznámych vlastníkov, alebo štátu (keďže SPF môže nakladať aj s pozemkami vo vlastníctve štátu).

Prečo došlo k zmene

Tento krok a novelu zákona iniciovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR hlavne z dôvodu, aby zjednodušilo a zrýchlilo činnosť Slovenského pozemkového fondu. Silnou motiváciou tiež bolo rýchlejšie vybavovanie reštitučných nárokov. Tieto je tak možné uspokojiť aj tak, že Slovenský pozemkový fond poskytne ako náhradný pozemok nie celý pozemok, ale len spoluvlastnícky podiel, ktorý štát vlastní. Keďže sa vhodné pozemky, ktoré je možné poskytnúť ako náhradné reštituentom rokmi míňajú, je zrejme potrebné využívať aj spoluvlastnícke podiely. Ak teda Slovenský pozemkový fond chce reštituentovi previesť spoluvlastnícky podiel, nemusí sa ostatných spoluvlastníkov pýtať na ich názor. Ak s tým reštituent súhlasí, podiel sa prevedie. Ostatní spoluvlastníci nemajú žiadne práva ako tomu zamedziť.

Na čo si dať pozor a čo je pre spoluvlastníkov dôležité

Pod motiváciou zrýchliť fungovanie Slovenského pozemkového fondu, prevody vlastníckeho práva, uspokojovanie reštitúcií a vysporiadanie vlastníctva k pozemkom sa ale na úkor uvedených cieľov oslabili práva podielových spoluvlastníkov.

Preto každý spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorú vlastní spolu so štátom alebo neznámym vlastníkom (zastúpených Slovenským pozemkovým fondom) si nikdy nemôže byť istý, že to tak ostane. Jedného dňa môže zistiť, že je v podielovom spoluvlastníctve s iným subjektom. Následne samozrejme môže mať snahu podiel od nového subjektu odkúpiť, v tom mu nič nebráni (ak bude vôľa predať podiel), no stav, že má nového spoluvlastníka bude musieť rešpektovať.

O to vážnejšia je situácia v prípade, ak spoluvlastník nehnuteľnosti, na ktorej podiel spravuje aj Slovenský pozemkový fond, je menšinovým spoluvlastníkom. V prípade prevodu podielu štátu alebo neznámeho vlastníka môže úplne nový subjekt rozhodnúť o nakladaní s vecou.

Preto nie je na škodu sa na Slovenskom pozemkovom fonde informovať, aké plány majú so svojim podielom na pozemku, ktorý sa týka aj Vás. Zákonný nárok na odpoveď, pokiaľ ide o teoretické plány ale neexistuje. Informácie môžu byť dostupné žiaľ až v čase, keď sa prevod už uskutočňuje.

Skúste preto posúdiť Váš prípad a ak je to dôvodné a zákonne možné, skúste vopred podiel spravovaný Slovenským pozemkovým fondom nadobudnúť Vy.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma