fbpx

Branislav Kleň

Predaj rozostavanej stavby

Ak sa predáva rozostavaná stavba spolu s pozemkom, tieto sa na daňové účely posudzujú samostatne, a to aj v takom prípade, ak v kúpnej zmluve je kúpna cena dohodnutá úhrnnou sumou, t. j. nie je stanovená jednotlivo, nakoľko podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba nie je súčasťou pozemku. Ak sa teda predáva pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, je potrebné posudzovať splnenie podmienok na účely oslobodenia príjmov podľa zákona o dani z príjmov samostatne za pozemok a samostatne za stavbu (uvedené platí aj vtedy, ak ide o predaj pozemku, na ktorom je umiestnená rozostavaná stavba). V prípade rozostavanej stavby na účely zákona o dani z príjmov pri posudzovaní príjmov dosiahnutých z jej predaja je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či rozostavaná stavba je alebo nie je evidovaná v katastri nehnuteľností. 

Predaj rozostavanej stavby evidovanej v katastri nehnuteľností

Ak je rozostavaná stavba evidovaná v katastri nehnuteľností, momentom nadobudnutia takejto nehnuteľnosti je zápis do katastra nehnuteľností. Príjem z predaja takejto rozostavanej stavby (ak nie je splnená podmienka oslobodenia) sa zaraďuje medzi ostatné príjmy ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.Ak sa predáva rozostavaná stavba evidovaná v katastri nehnuteľností po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností), príjem z jej predaja je oslobodený od dane. Ak však k jej predaju dôjde do piatich rokov od jej nadobudnutia, príjem z predaja sa považuje za zdaniteľný príjem. 

Predaj rozostavanej stavby, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností

Ak sa predáva rozostavaná stavba, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, potom príjem z jej predaja nie je možné na účely zákona o dani z príjmov posudzovať ako príjem z predaja nehnuteľností (nie je možné ani uplatňovať ustanovenia týkajúce sa oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti).V danom prípade ide o príjem z predaja majetku daňovníka (nejde ani o predaj hnuteľných vecí) a ako taký sa zaraďuje medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov a v daňovom priznaní sa uvádza v riadku iné príjmy.Za výdavok sa v danom prípade v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov považujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie predmetného príjmu (napr. výdavky na nákup materiálu a pod.).

Časté otázky

Príjem z predaja rozostavaného domu zapísaného do katastra nehnuteľností

Daňovník v roku 2022 predal pozemok s rozostavaným rodinným domom, ktorý bol zapísaný v roku 2015 do katastra nehnuteľností ako rozostavaná stavba. Vzniká daňovníkovi v uvedenom prípade povinnosť uvádzať dosiahnutý príjem z predaja takejto nehnuteľnosti v daňovom priznaní?
Odpoveď
Ak sa predáva rozostavaná stavba evidovaná v katastri nehnuteľností po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, t. j. od zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, potom príjem z jej predaja je oslobodený od dane [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov]. Príjem oslobodený od dane z príjmov daňovník v daňovom priznaní neuvádza a nezdaňuje ho. 

Príjem z predaja rozostavaného domu nezapísaného do katastra nehnuteľností

Daňovník v roku 2022 predal pozemok s rozostavanou stavbou, ktorá NEBOLA zapísaná do katastra nehnuteľností ako rozostavaná stavba. Vzniká daňovníkovi v uvedenom prípade povinnosť uvádzať dosiahnutý príjem z predaja takejto nehnuteľnosti v daňovom priznaní? Ak áno, je to príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, alebo iný príjem?
Odpoveď
Ak sa predáva rozostavaná stavba, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, potom príjem z jej predaja nie je možné na účely zákona o dani z príjmov posudzovať ako príjem z predaja nehnuteľností (nie je možné ani uplatňovať ustanovenia týkajúce sa oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti). V danom prípade ide o príjem z predaja majetku daňovníka (nejde ani o predaj hnuteľných vecí) a ako taký sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, ktorý sa v daňovom priznaní uvádza v riadku iné príjmy. Za výdavok sa v danom prípade v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov považujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie predmetného príjmu (napr. výdavky na nákup materiálu a pod.).

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma