fbpx

Branislav Kleň

Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve

V súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých daňovníkov, potom sa spoločne dosiahnuté príjmy z jej predaja a spoločne vynaložené výdavky zahŕňajú do základu dane jednotlivých podielových spoluvlastníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo spoluvlastníkmi dohodnutý iný podiel (§ 137 až 142 Občianskeho zákonníka).

Časté otázky

Otázka č. 1 – Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve 2 osôb

Dvaja daňovníci nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť dedením po sestre, každý z nich rovným dielom. Uvedenú nehnuteľnosť sa rozhodli v roku 2022 predať. Je možné, aby si títo daňovníci, ktorí mali nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve pri zdanení príjmov určili iný podiel, ako je podiel určený podľa ich spoluvlastníckeho podielu?
Odpoveď
V uvedenom prípade u daňovníkov nie sú splnené podmienky na oslobodenie príjmu od dane, keďže obaja daňovníci nadobudli predmetnú nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade (po sestre) a nevlastnili ju aspoň päť rokov.
Podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti si nemôžu pri zdanení príjmov z predaja nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov určiť iný podiel na týchto príjmoch, ako je podiel určený podľa ich spoluvlastníckeho podielu (za predpokladu, že nie je podľa Občianskeho zákonníka ustanovený iný podiel). Každý z daňovníkov si vysporiada svoju daňovú povinnosť sám za seba v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022, kde uvedie príjmy a výdavky v pomernej výške podľa spoluvlastníckeho podielu (za svoju časť nehnuteľnosti).

Otázka č. 2 – Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve 2 osôb

Dvaja daňovníci (bratia) zdedili v júni 2019 po strýkovi trojizbový byt, každý z nich rovným dielom. V čase nadobudnutia bytu do ich vlastníctva predstavovala cena bytu určená v osvedčení o dedičstve 50 000 eur. Strýko (poručiteľ) vlastnil byt od mája 2009. V januári 2022 daňovníci byt predali za 60 000 eur. Je tento príjem u daňovníkov oslobodený od dane?
Odpoveď
V uvedenom prípade u daňovníkov nie sú splnené podmienky na oslobodenie príjmu od dane, nakoľko obidvaja daňovníci nadobudli predmetnú nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade a nevlastnili ju aspoň päť rokov.
Pretože ide o príjem z predaja bytu, ktorý bol v podielovom spoluvlastníctve, každý z daňovníkov si vysporiada svoju daňovú povinnosť v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 sám za seba. Každý z nich do základu dane (čiastkového základu dane) zahrnie príjmy a výdavky vo výške zodpovedajúcej jeho spoluvlastníckemu podielu, t. j. príjmy vo výške 30 000 eur (polovica zo sumy 60 000 eur) a výdavky vo výške 25 000 eur (polovica zo sumy 50 000 eur).

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma