fbpx

Branislav Kleň

Predaj nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zahrňuje do základu dane (čiastkového základu dane) u každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak, a to len v prípade, že predmetnú nehnuteľnosť nemal  nikdy zaradenú v obchodnom majetku ani jeden z manželov. Daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja nehnuteľnosti si manželia rozdelia v  takom pomere, v akom si rozdelia príjem z predaja.

Rozdelenie príjmu z predaja a daňových výdavkov

Ak jeden z manželov mal predmetnú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku  používanom na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, potom príjem z predaja tejto  nehnuteľnosti dosiahnutý po jej vyradení z obchodného majetku zdaní ten z manželov, ktorý  mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku ako posledný.       

 Pri predaji nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov zahrnutej do obchodného majetku, ktorú využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti obaja manželia, sa príjem z predaja  rozdelí medzi oboch manželov v takom pomere, v akom nehnuteľnosť využívajú pri svojej činnosti. V rovnakom pomere sa delia aj daňové výdavky. Nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorú využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov obaja manželia, môže zahrnúť do obchodného majetku len jeden z manželov. 

Podľa § 9 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa pri predaji nehnuteľnosti po zániku a  vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 149 až 151 Občianskeho zákonníka do doby vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá je ustanovená v 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov, započítava aj doba, počas, ktorej bola takáto nehnuteľnosť zahrnutá v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. 

Časté otázky

Predaj bytu v BSM – príjem z predaja zahrnie do daňového priznania len manželka

V roku 2022 manželia predali byt,  ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v roku 2018 kúpou za 60 000 eur. Byt nebol zaradený v obchodnom majetku ani jedného z manželov. Byt predali za 120 000 eur, pričom kúpna cena im bola zaplatená v roku 2022. Môže uvedený príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 iba manželka?
Odpoveď
Ak sa tak manželia dohodnú, môže celý príjem z predaja bytu zahrnúť do základu dane manželka. To znamená, že v daňovom priznaní za rok 2022 zahrnie manželka do základu dane (čiastkového základu dane) príjmy z predaja bytu vo výške 120 000 eur (celkový dosiahnutý príjem) a uplatní si výdavky v sume 60 000 eur (celú kúpnu cenu, ktorú manželia za byt preukázateľne zaplatili).

Predaj bytu v BSM – rozdelenie príjmov a výdavkov v rovnakom pomere

V máji 2022 manželia predali byt, ktorý nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v januári 2019 kúpou za 50 000 eur. Príjem z predaja bytu v sume 90 000 eur im kupujúci zaplatil v roku 2022. Môžu si manželia príjem z predaja rozdeliť na polovicu?
Odpoveď
Ak si manželia nedohodli iný pomer zahrnovania príjmov z predaja predmetného bytu do základu dane, zahrnú dosiahnuté príjmy do základu dane (čiastkového základu dane) v rovnakom pomere. To znamená, že v daňovom priznaní za rok 2022 zahrnie každý z nich do základu dane (čiastkového základu dane) príjem v sume 45 000 eur (polovica z dosiahnutého príjmu) a k uvedenému príjmu si uplatní výdavky v sume 25 000 eur (polovica z kúpnej ceny, ktorú manželia za byt preukázateľne zaplatili).

Predaj nehnuteľnosti v BSM zaradenej do obchodného majetku

Manželia vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnosti, vlastnia od roku 2014 nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorú využívajú na vykonávanie živnosti, a to v rovnakom pomere. V marci 2014 manžel zaradil predmetnú nehnuteľnosť do svojho obchodného majetku. V apríli 2022 manželia nehnuteľnosť predali za 100 000 eur. Akým spôsobom zahrnú zdaniteľný príjem z predaja bytu do daňového priznania?
Odpoveď
Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti zahrnutej  v čase predaja do obchodného majetku manžela, príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane z príjmov a ide o zdaniteľný príjem z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjem z nakladania s obchodným majetkom). Manželia využívajú nehnuteľnosť na podnikateľskú činnosť v rovnakom pomere, to znamená, že každý z nich zahrnie do svojho základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo živnosti sumu zodpovedajúcu 1/2 ceny, za ktorú nehnuteľnosť predali (50 000 eur).

Predaj nehnuteľnosti vyradenej z obchodného majetku jedného z manželov

Manželia vlastnia nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov od roku 2017. Manžel vykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2018 zaradil predmetnú nehnuteľnosť  do obchodného majetku v súvislosti s vykonávaním živnostenského oprávnenia. V roku 2022 predmetnú nehnuteľnosť vyradil z obchodného majetku a následne ju manželia predali.  Môže si manžel príjem z predaja nehnuteľnosti rozdeliť s manželkou?
Odpoveď
Nakoľko neuplynulo päť rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku manžela, tento príjem nie je od dane z príjmov oslobodený  a považuje sa za zdaniteľný príjem  z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.  Tento príjem nie je možné rozdeliť medzi manželov, a celý príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do BSM musí zdaniť manžel, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku pred jej vyradením z obchodného majetku a jej následným predajom.   

Predaj nehnuteľnosti jedným z manželov po vyporiadaní BSM

Manželia nadobudli v marci 2010 do bezpodielového spoluvlastníctva byt. Po rozvode manželstva v roku 2018 byt nadobudla na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov manželka a v apríli 2022 ho predala. Byt nebol zahrnutý do obchodného majetku. Je príjem z predaja bytu oslobodený od dane?
Odpoveď
Nakoľko ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, do doby vlastníctva sa započítava aj doba, počas ktorej bola nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Keďže od nadobudnutia nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  (rok 2010) do jej predaja uplynulo viac ako 5 rokov, príjem z predaja bytu  bude oslobodený od dane.

Príjem vyplatený manželovi po vyporiadaní BSM

Manželia vlastnili byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov . Na základe dohody o vyporiadaní majetku manželov po rozvode byt pripadol manželke, pričom manželovi vyplatila podiel vo výške 20 000 eur. Predstavuje príjem vyplatený manželovi zdaniteľný príjem?
Odpoveď
Samotné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva medzi manželmi nie je zdaniteľným príjmom ani jedného z manželov, a teda ani nezakladá povinnosť platiť daň z príjmu.Otázka prípadného zdaňovania príjmu nastane až v prípade, ak sa manželka rozhodne nehnuteľnosť  po vyporiadaní BSM predať.  Do doby vlastníctva sa bude v tom prípade počítať aj doba, počas ktorej mala nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Predaj zdedenej nehnuteľnosti v BSM

Manželia nadobudli byt kúpou do BSM v roku 2018 za 40 000 eur. V roku 2019 manželka zomrela. Časť bytu pripadajúcu na manželku zdedil manžel a dcéra, teda manžel po dedičskom konaní vlastnil spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti v 3/4 a dcéra spoluvlastnícky podiel v 1/4. V roku 2022 byt predali. V dedičskom konaní bola stanovená hodnota bytu na 50 000 eur. Môže manžel pri uplatnení výdavkov vychádzať z hodnoty stanovenej v dedičskom konaní?
Odpoveď
Daňovník  (manžel) v uvedenom prípade nadobudol časť bytu kúpou a časť bytu dedením, preto aj pri vyčíslovaní výdavkov je potrebné postupovať rozdielne. Do daňových výdavkov si môže zahrnúť 1/2 z kúpnej ceny zaplatenej pri obstaraní bytu kúpou v roku 2018, teda sumu 20 000 eur, a 1/4 z ceny určenej v uznesení o dedičstve, teda sumu 12 500 eur. Do daňových výdavkov si teda môže zahrnúť sumu 32 500 eur.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma