fbpx

Branislav Kleň

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

V prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti, je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami).

Dedenie v priamom rade

dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). 

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Dedenie v nepriamom rade

Príjem z  predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, napr. po sestre, bratovi, ujovi, je oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona]. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností (tak ako je to pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti).

Daňové priznanie

Ak by príjem z predaja nehnuteľnosti nebol od dane z príjmov oslobodený, potom daňovníkovi ako predávajúcemu vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Čiastkovým základom dane z tohto druhu príjmu je príjem znížený o daňové výdavky. Do daňových výdavkov sa zahrňujú výdavky uvedené v § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Ak ide o nehnuteľnosť, ktorú daňovník nadobudol dedením, výdavkom pri predaji tejto nehnuteľnosti je všeobecná cena nehnuteľnosti uvedená v uznesení o dedičstve. 

Časté otázky

dedenie v priamom rade – oslobodený príjem

V decembri 2022 daňovník predal byt, ktorý zdedil v apríli 2020 po smrti starého otca (dedenie v priamom rade). Starý otec daňovníka (poručiteľ) nadobudol byt kúpou v júni roku 2005. Bude uvedený príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane?
Odpoveď
Príjem z predaja bytu je oslobodený od dane, nakoľko od nadobudnutia bytu poručiteľom (starým otcom) do predaja pozemku daňovníkom uplynulo viac ako päť rokov.

dedenie v nepriamom rade – zdaniteľný príjem

Daňovník predal v máji 2022 pozemok, ktorý nadobudol v decembri roku 2019 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla pozemok kúpou v roku 2015. Bude uvedený príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nehnuteľnosť nadobudol dedením, ale v nepriamom rade, na účely oslobodenia príjmu nie je možné aplikovať zákonné ustanovenie, ktoré vymedzuje, že od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (sestry). Pretože k predaju pozemku došlo do piatich rokov od jeho nadobudnutia daňovníkom (december 2019), príjem z predaja nie je oslobodený od dane a podlieha zdaneniu.

výdavok pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Daňovník zdedil v decembri 2019 po mame nehnuteľnosť, ktorú nevlastnili dokopy viac ako 5 rokov (mama nehnuteľnosť nadobudla do vlastníctva v januári 2018 kúpou). Aká cena sa uplatní do výdavkov v prípade predaja nehnuteľnosti v roku 2022?
Odpoveď
V uvedenom prípade sa jedná o dedenie v priamom rade, to znamená, že na účely posúdenia podmienok oslobodenia sa doba vlastníctva u poručiteľa a daňovníka spočítava. Nakoľko od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom (mamou) do predaja pozemku daňovníkom neuplynulo viac ako päť rokov, príjem z predaja nie je oslobodený od dane a podlieha zdaneniu. Keďže daňovník nadobudol  nehnuteľnosť dedením, ako daňový výdavok je možné uplatniť tzv. všeobecnú cenu uvedenú v uznesení o dedičstve podľa Civilného mimosporového poriadku.

dedenie v nepriamom rade – výdavok pri predaji

Daňovník zdedil v roku 2020 po ujovi chatu. Ujo ju vlastnil od roku 2007. Daňovník následne v roku 2022 túto nehnuteľnosť predal. Bude uvedený príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane? Ak sa príjem zdaňuje, aký výdavok si môže daňovník uplatniť?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nehnuteľnosť nadobudol dedením, ale v nepriamom rade (po ujovi), v uvedenom prípade príjem z predaja nie je oslobodený od dane a podlieha zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľnosti došlo do piatich rokov od jej  nadobudnutia daňovníkom.
Pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v roku 2020 sa  do daňových výdavkov zahrňuje všeobecná cena uvedená v uznesení o dedičstve.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma