fbpx

Branislav Kleň

Povinnosť registrácie pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť (§ 52zzi ods. 7 zákona o dani z príjmov).

Daňové priznanie 2024

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.

Podrobné informácie k registračnej povinnosti nájdete tu:
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov/_registrovanie.

Pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti v ustanovenej lehote v zmysle § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je od 60 eur.

Časté otázky

Povinnosť registrácie pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3)

Daňovník prenajal v marci  2022 nehnuteľnosť, iné príjmy nepoberal. Bol daňovník povinný registrovať sa, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti boli vo výške 1 500 eur, a  nevznikla mu povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2022?
Odpoveď
Daňovník bol povinný požiadať správcu dane o registráciu (v zmysle § 52zzi ods. 7 zákona) do konca apríla 2022, bez ohľadu na výšku dosiahnutého príjmu z prenájmu nehnuteľnosti.

Povinnosť registrácie pri príjmoch z prenájmu

Daňovník, fyzická osoba je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania živnostenského oprávnenia. Tento daňovník začal od 1.4.2022 prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Má daňovník povinnosť registrácie, resp. povinnosť oznámiť začatie prenajímania správcovi dane?
Odpoveď
Nakoľko ide o daňovníka, ktorý je už registrovaný na daňovom úrade (podľa § 52zzi ods. 6 zákona o dani z príjmov), z dôvodu začatia prenajímania nehnuteľnosti mu nevzniká  povinnosť registrácie. Tento daňovník nemá voči daňovému úradu z dôvodu začatia prenajímania ani oznamovaciu povinnosť.

Povinnosť registrácie pri príjmoch z prenájmu pozemku

Daňovník začal v priebehu roka 2022 prenajímať ornú pôdu. Má tento daňovník povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Odpoveď
Nie, ak  daňovník fyzická osoba na území SR začne prenajímať pozemok (napr. ornú pôdu) nevzniká mu z tohto titulu povinnosť registrácie na daňovom úrade. 

Prenájom nehnuteľnosti mimo miesta trvalého pobytu

Daňovník prenajal nehnuteľnosť v inom meste, ako je jeho trvalý pobyt. Na ktorý daňový úrad podá žiadosť o registráciu?
Odpoveď
Žiadosť o registráciu môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Miestna príslušnosť sa určuje vždy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby prenajímateľa.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma