fbpx

Branislav Kleň

Menšinový spoluvlastník a jeho práva

Hospodárenie so spoločnou vecou

Pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou, o ktorom majú spoluvlastníci podľa § 139 ods. 2 OZ rozhodovať, možno zahrnúť aj rozhodnutie o tom, aká investícia, t.j. náklady akého druhu a v akej výške majú byť vynaložené na spoločnú vec. Aj keď zákon ustanovuje, že spoluvlastníci rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov, menšinovému spoluvlastníkovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej investícii.

Kto rozhoduje?

Pri nesúhlase menšinového spoluvlastníka s takouto investíciou rozhodne väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov a menšinový spoluvlastník je povinný prispieť na takto vynaložené náklady podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu, keďže tak plní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ.

Bezdôvodné obohatenie

V prípade, ak pred rozhodnutím väčšiny investícia nebola menšinovému spoluvlastníkovi vôbec predostretá, potom by menšinovému spoluvlastníkovi vznikla povinnosť vydať investíciu spoluvlastníkovi, pokiaľ by išlo o investície na nevyhnutné úpravy alebo údržbu, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 ods. 1 OZ a 456 OZ. Jeho výška by zodpovedala podielu na investícii podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu a povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie by vznikla vynaložením investície za trvania spoluvlastníckeho vzťahu. Pokiaľ by išlo o iné investície než na nevyhnutné opravy a údržbu, potom by povinnosť menšinového spoluvlastníka vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zániku jeho spoluvlastníctva. Napríklad pri jeho zrušení alebo pri predaji spoluvlastníckeho podielu, a to vo výške zhodnotenia jeho podielu.

Obsah

Máte nejaké otázky? Kontaktujte ma