fbpx

Branislav Kleň

Hospodárenie so spoločnou nehnuteľnosťou

Môžete sa s ostatnými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti dohodnúť na tom, ako sa bude nakladať s vašou spoločnou nehnuteľnosťou a bude mať takáto dohoda právnu relevanciu?

Dohoda alebo súd

Podľa platného právneho stavu nič nebráni tomu, aby ste sa s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi dohodli na tom, ako budete hospodáriť so spoločnou vecou. Pokiaľ takáto dohoda nebude trpieť vadami, bude platná a aj právne relevantná.

Rovnako ako sa môžu podieloví spoluvlastníci pri hospodárení so spoločnou vecou dohodnúť na každej jednotlivosti, môžu sa dohodnúť aj na rozsiahlej a so všetkým rátajúcej úprave užívania celej veci, v ktorej by sa mohlo pamätať aj na situácie, ktoré dosiaľ nenastali. Ak by podielový spoluvlastníci hospodárili so spoločnou vecou, samo osebe by to nebolo dôvodom neplatnosti takejto dohody. Ak môže byť takáto dohoda platná, v rovnakom rozsahu a za podmienok uvedených v § 139 ods. 2 OZ môže dôjsť k nezhode medzi podielovými spoluvlastníkmi a súd je povinný o takomto predmete konania rozhodnúť.

Súdu nič nebráni, aby takúto nezhodu riešil a rozhodol o úprave užívania celej veci v potrebnom rozsahu, t.j. v takej šírke, v ktorej medzi spoluvlastníkmi panuje nezhoda podmieňujúca rozhodovanie súdu (rovnosť hlasov spoluvlastníkov, prípadne nedostatok väčšiny ich hlasov či dohody).

Neexistuje žiadny relevantný dôvod na rozlišovanie nezhôd spoluvlastníkov pri hospodárení so spoločnou vecou podľa ich rozsahu.

Obsah

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte ma