fbpx

Branislav Kleň

Daň z nehnuteľnosti 2023

V prípade, ak ste v priebehu roka 2022 predali alebo kúpili nehnuteľnosť, alebo na nehnuteľnosti, ktorú vlastníte nastala nejaká zmena (napr. zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia nehnuteľnosti, postavenie alebo zbúranie stavby a pod.), máte povinnosť do 31.01.2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorá sa platí obci/mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza a je jedným z hlavných príjmov rozpočtu obce/mesta. Sadzby dane z nehnuteľnosti určuje každá obec/mesto všeobecne záväzným nariadením.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
Pre podávanie daňového priznania je rozhodujúci stav k 1.1.2023, teda kto bol dňa 1.1.2023 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vznikla daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká 31.12. toho roku, v ktorom zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Teda ak v priebehu roku 2022 niekto predal nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na liste vlastníctva najneskôr 1.1.2023, tak predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31.12.2022 a kupujúcemu vznikla daňová povinnosť od 1.1.2023.

Predávajúci

Ak ste v priebehu roku 2022 predali nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1.1.2023, tak Vám ako predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31.12.2022 a od 1.1.2023 vznikla daňová povinnosť kupujúcemu. To kedy bol zapísaný nový vlastník na list vlastníctva zistíte z rozhodnutia o povolení vkladu, ktoré Vám bude/bolo doručené z katastra ako dátum právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu alebo priamo z listu vlastníctva (ktorý je dostupný aj na stránke www.katasterportal.sk), kde pod menom nového vlastníka je uvedený Titul nadobudnutia, napr. Kúpna zmluva V-xxx/2022 zo dňa xx.xx.2022. Dátum tu uvedený býva spravidla dátum povolenia vkladu, čiže dátum nadobudnutia vlastníckeho práva.
Predávajúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva “čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti”, ktorým oznamuje zánik daňovej povinnosti. 

Kupujúci

Ak ste v priebehu roka 2022 kúpili nehnuteľnosť a súčasne ste boli zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1.1.2023, tak Vám vznikla daňová povinnosť a do 31.01.2023  musíte podať daňové priznanie. Kupujúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva “priznanie”, ktorým oznamuje vznik daňovej povinnosti prvýkrát za rok 2023. 
 
Poučenie ako vypĺňať daňové priznanie nájdete na tomto linku: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam/. Tlačivo ako aj poučenie ako ho vplniť platí pre celé Slovensko.
Návod ako vyplniť daňové priznanie nájdete v prílohe tohto mailu a na tomto linku: https://inovacie.bratislava.sk/wp-content/uploads/2022/12/Navod-DZN-12_22.pdf

Kde a ako?

Daňové priznanie sa podáva na obecnom/mestskom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Takže ak ste predali/kúpili viac nehnuteľností a každá sa nachádza v inej obci, musíte podať daňové priznanie pre každú nehnuteľnosť zvlásť na príslušnom obecnom/mestskom úrade. 
Daňové priznanie možno podať osobne na obecnom/miestnom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, poštou doporučene alebo elektronicky, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom, čítačku, pridelený bezpečnostný osobný kód (BOK) a súčasne aktivovanú elektronickú schránku na stránke: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=sluzba_egov_212 

Dokedy?

Do 31.01.2023.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením majú dedičia povinnosť podať daňové priznanie v inej lehote, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom  nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.  

Kto?

Daňové priznanie podáva predávajúci aj kupujúci.
Za manželov podáva daňové priznanie jeden z manželov, pričom v tlačive na príslušnom mieste uvedie údaje druhého manžela. 
Podieloví spoluvlastníci podávajú daňové priznanie každý zvlášť do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu alebo sa môžu dohodnúť a určiť si zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých. Dohodu o určení zástupcu na podanie daňového priznania nájdete tu: https://cdn-api.bratislava.sk/strapi-homepage/upload/Dohoda_o_urceni_zastupcu_DZN_56a8433ec7.pdf a priložíte ju k daňovému priznaniu.
 
Ako príloha k daňovému priznaniu sa spravidla prikladá aj výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti z www.katasterportal.sk. Jednotlivé obce/mestá môžu vyžadovať priloženie aj iných príloh ako napr. rozhodnutie o povolení vkladu alebo kópia zmluvy o prevode/kúpnej zmluvy. 
 

Úľavy a oslobodenia

Obec/mesto môže všeobecne záväzným nariadením určiť zníženie dane alebo oslobodenie od dane pre určité kategórie nehnuteľností alebo určité skupiny obyvateľstva (napr. osoby v hmotnej núdzi alebo seniori nad určitý vek), v každej obci/meste sú preto pravidlá pre zníženie dane alebo oslobodenie od dane iné. Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní za obdobie. kedy nárok vznikol po prvýkrát, čo neplatí ak dôvodom na úľavu je dosiahnutie určitého veku, kedy o úľavu nie je potrebné žiadať ale uplatní sa automaticky. Informácie o daňových úľavách platných v Bratislave nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby. Informácie o daňových úľavách v iných mestách a obciach hľadajte na stránke obce/mesta.

Ako zaplatiť daň

Po podaní daňového priznania v priebehu roka 2023 príde tomu, komu vznikla daňová povinnosť, daňový výmer poštou s poštovou poukážkou. V prípade elektronického podávania daňového priznania Vám príde daňový výmer do elektronickej schránky. Za ďalšie roky už nie je potrebné podávať daňové priznanie a daňový výmer bude chodiť poštou každý rok až do oznámenia o zániku daňovej povinnosti. V prípade zmeny bydliska alebo priezviska nezabudnite čo najskôr o tejto zmene informovať aj správcu dane, aby Vám bol riadne doručený daňový výmer. 
 

Obsah

Ak potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte ma